STOWARZYSZENIE

Zarząd:

Ludmiła Mitręga – prezes
Radosław Pasterski – wiceprezes
Jacek Łagowski – sekretarz
Tomasz Jędrzejowski – skarbnik
Michał Niwicz – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Alina Gajdamowicz – przewodnicząca
Przemysław Wierzchowski
Rafał Meszka

 

Stowarzyszenie Fotoreporterów
03-839 Warszawa, ul. Grochowska 341/243
Ludmiła Mitręga prezes, tel. 693-431-901
REGON: 142904361
NIP: 1132833660
KRS: 0000379123

 

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOREPORTERÓW

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „STOWARZYSZENIE FOTOREPORTERÓW” w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”
§ 2
 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem twórczo – zawodowym fotoreporterów.
 2. Fotoreporterem jest osoba fizyczna która wykonuje pracę dziennikarza fotografującego lub dokumentalista fotografujący.
§ 3
 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie czynności innym podmiotom.
 3. Działalność Stowarzyszenia może być wspierana przez podmioty podejmujące działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia.
§ 4
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 5
 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.
§ 6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest :
 1. działanie na rzecz ustanowienia i ochrony statusu fotoreportera,
 2. ochrona i rozwój zawodu fotoreportera i fotografii dokumentalnej,
 3. podejmowanie działań na rzecz osiągania wysokich kwalifikacji zawodowych fotoreporterów oraz kształtowanie etyki zawodu fotoreportera,
 4. inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych wiążących się z pracą fotoreportera oraz systemowych rozwiązań prawnych zapewniających warunki do wykonywania zawodu fotoreportera,
 5. reprezentowanie oraz ochrona twórczych, zawodowych, materialnych i społecznych potrzeb fotoreporterów,
 6. działanie na rzecz upowszechnienia i popularyzacji wiedzy na temat prawa prasowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz podejmowanie działań skutkujących przestrzeganiem i ochroną prawa prasowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 7. ochrona i promocja dorobku polskiej fotografii fotoreporterskiej i dokumentalnej, a także upowszechnianie jej w kraju i za granicą,
 8. działalność kulturalna, edukacyjna oraz socjalna i sportowo-turystyczna na rzecz członków Stowarzyszenia,
 9. działalność kulturalna, informacyjna i edukacyjna na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:
 1. popularyzację wiedzy na temat znaczenia działalności fotoreporterów i fotografii dokumentalnej w życiu społeczeństwa obywatelskiego,
 2. organizację i prowadzenie doskonalenia zawodowego,
 3. promocję twórczości fotoreporterów,
 4. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami kultury oraz innymi stowarzyszeniami twórczymi i organizacjami społecznymi w zakresie objętym celami statutowymi stowarzyszenia,
 5. współpracę z organizacjami międzynarodowymi w zakresie zawodowym i kulturotwórczym,
 6. działania na rzecz pozyskiwania sponsorów i mecenasów,
 7. działania mające na celu udzielanie pomocy w działalności zawodowej i osobistej członków stowarzyszenia i ich rodzin,
 8. współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia,
 9. przekazywanie członkom informacji o działaniu Stowarzyszenia oraz dotyczących wykonywania zawodu fotoreportera.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przyjmuje statutowe cele Stowarzyszenia, przestrzega zasad etyki zawodu fotoreportera i jest czynnym fotoreporterem, czyli wykonuje zdjęcia prasowe lub dokumentalne, zgodnie ze sztuką zawodu, a jej głównym źródłem dochodu jest fotografia.
§ 11
 1. O przyjęciu członka zwyczajnego do Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na pisemny wniosek zainteresowanego, poparty rekomendacją trzech członków Stowarzyszenia.
 2. W razie decyzji odmownej osobie nieprzyjętej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołania w sprawie odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia w najbliższym terminie odbycia się Zebrania.
§ 12
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny jest upoważniony do:
 1. uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia,
 2. korzystania ze świadczeń oraz pomocy Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania opinii i wniosków  w sprawach Stowarzyszenia,
 4. dostępu do pełnej informacji o wszystkich działaniach władz Stowarzyszenia.
§ 13
Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
 1. udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia oraz propagowanie celów i programu Stowarzyszenia,
 3. przestrzeganie zasad etyki zawodowej, postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia oraz norm prawnych,
 4. terminowe opłacanie składek członkowskich według zarządzeń władz Stowarzyszenia,
 5. sumienne wypełnianie obowiązków wynikających z pełnionych w Stowarzyszeniu funkcji.
§ 14
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna wspierająca Stowarzyszenie materialnie lub intelektualnie.
 2. O przyjęciu w poczet członków wspierających do Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały na pisemny wniosek zainteresowanego. W przypadku wydania decyzji odmownej § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 15
 1. Członek wspierający jest upoważniony do:
 1. uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia,
 2. korzystania ze świadczeń oraz pomocy Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania opinii i wniosków  w sprawach Stowarzyszenia,
 4. dostępu do pełnej informacji o wszystkich działaniach władz Stowarzyszenia.
 1. Członek wspierający nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego
§ 16
 1. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.
 2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń oraz przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.
§ 17
 1. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego jest nadawana osobom szczególnie zasłużonym w zakresie określonym celami Stowarzyszenia.
§ 18
 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, członek honorowy nie będący członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 2. Członek honorowy zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.
 3. Pozbawienie godności honorowego członka Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
§ 19
 1. Członek Stowarzyszenia może być wykluczony na skutek naruszenia przez niego zasad statutowych, norm etycznych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów oraz działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd po zapoznaniu się ze stanowiskiem członka, wobec którego ma być podjęta uchwała o wykluczeniu.
 3. Zarząd powiadamia członka o wykluczeniu podając jednocześnie przyczynę wykluczenia oraz wskazując organ właściwy dla rozpatrzenia odwołania i terminu jego złożenia.
 4. Od uchwały o wykluczeniu członka służy zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od jej otrzymania. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołania w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia w najbliższym terminie odbycia się Zebrania.
§ 20
Z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:
 1. wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
 3. śmierci lub likwidacji osoby prawnej w przypadku członka wspierającego.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 22
 1. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna wybierane są w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego na wniosek ¼ obecnych na Zebraniu.
 3. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 4. Członkowie władz powoływani są na wspólną kadencję. Mandaty członków władz powołanych przed upływem danej kadencji wygasają równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tych władz.
§ 23
  1. Z zastrzeżeniem, iż pozostałe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z tym, że w drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, mogą być podjęte bez względu na liczbę obecnych Członków Zebrania.
  2. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos prezesa lub przewodniczącego danego organu.
  3. Ilekroć w Statucie mowa jest o posiedzeniu, należy przez to rozumieć również komunikowanie się członków organów Stowarzyszenia za pomocą wideokonferencji lub innych audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość zgodnie z punktem 5.
  4. Ilekroć w Statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy przez to rozumieć również zbieranie głosów członków organów Stowarzyszenia za pomocą poczty elektronicznej. W tym przypadku głosy zbierane są odpowiednio przez prezesa lub wiceprezesa Zarządu lub przewodniczącego Komisji zgodnie z punktem 5.
  5. Członek uczestniczący w posiedzeniu za pomocą wideokonferencji lub innych audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość jest zobowiązany w terminie zwołania posiedzenia, zgłosić swoje uczestnictwo drogą elektroniczną poprzez podanie ustalonego wcześniej hasła indywidualnego i oddawanie głosów za pomocą poczty elektronicznej z podaniem indywidualnego hasła. Tą sama drogą, zweryfikowany hasłem członek, będzie informowany o przebiegu obrad i treści głosowanych uchwał przez osobę wyznaczoną przez prowadzącego obrady. Za ważne w głosowaniach zostaną uznane głosy, które uprawnieni członkowie, dostarczą drogą elektroniczną w ciągu 5 min od momentu ogłoszenia głosowania przez prowadzącego obrady na sali obrad i drogą elektroniczną. Każdy organ Stowarzyszenia ustali swoje hasła. Uprawnionymi do znajomości haseł będzie w przypadku Walnego Zebrania prezes, wiceprezes i sekretarz, dla Zarządu prezes i wiceprezes, w Komisji Rewizyjnej przewodniczący .
  6. Członkowie Walnego Zebrania Członków, o których mowa w pkt 5, nie będą mogli oddać głosu w głosowaniu tajnym. Jeśli zostanie ogłoszone tajne głosowanie, zgodnie z § 22, a obecni na sali nie będą stanowić wymaganej liczby uprawnionych do podjęcia ważnej uchwały, takie głosowanie będzie musiało się odbyć w innym terminie, wyznaczonym przez Zarząd.
§ 24
Posiedzenia władz Stowarzyszenia zwołuje i obradom przewodniczy ich prezes a w czasie jego nieobecności – wiceprezes, przewodniczący a w czasie jego nieobecności – wiceprzewodniczący.
§ 25
 1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie uczestnikami podmiotów gospodarczych będących stroną umów ze Stowarzyszeniem skutkujących zobowiązaniami finansowymi po stronie Stowarzyszenia.
 2. W szczególnych przypadkach, pod warunkiem zachowania zasad rynkowych i wolnej konkurencji, zgody na zawarcie umów z takimi podmiotami może udzielić w przypadku członka Zarządu – Komisja Rewizyjna, w przypadku członka Komisji Rewizyjnej – Zarząd Stowarzyszenia. O takich decyzjach należy niezwłocznie powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia.
§ 26
Członek Stowarzyszenia nie może pełnić równocześnie dwóch funkcji we władzach Stowarzyszenia innych niż Walne Zebranie Członków.
§ 27
Nieuzyskanie absolutorium przez któregokolwiek z członków władz Stowarzyszenia wyklucza kandydowanie do pełnienia jakiejkolwiek funkcji we władzach Stowarzyszenia w następnej kadencji.
§ 28
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§ 29
 1. Mandat członka władz wygasa w przypadku:
 1. wykluczenia ze Stowarzyszenia
 2. zrzeczenia się na piśmie mandatu,
 3. odwołania z pełnionej funkcji,
 4. jego śmierci.
 1. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani z pełnionych funkcji w przypadku, jeżeli:
 1. bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w trzech kolejnych posiedzeniach danego organu władzy,
 2. bez ważnych przyczyn co najmniej przez 6 miesięcy nie biorą udziału w powierzonych im pracach danego organu władzy,
 3. pozostali członkowie danej władzy złożą w tej sprawie wniosek do podmiotu, który ich powołał.
 1. Decyzję o odwołaniu członka władz z pełnionych funkcji podejmuje podmiot, który go powołał.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 30
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Zwołania Walnego Zebrania Członków dokonuje się wraz z zawiadomieniem członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Jeśli na Zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się Zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
§ 31
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz stowarzyszenia,
 4. udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
ZARZĄD
§ 32
 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są 3 członkowie Zarządu działający zgodnie z § 38 poniżej.
 3. Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
§ 33
Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 5. rozpatrywanie spraw członkowskich,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 8. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków
KOMISJA REWIZYJNA
§ 34
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością merytoryczną i finansową Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego wybranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji.
§ 35
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 36
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
 4. dochody z majątku Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 37
Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i przeznaczać osiągane dochody na cele statutowe na podstawie uchwały Zarządu.
§ 38
 1. Wszelkie umowy skutkujące zobowiązaniami majątkowymi po stronie Stowarzyszenia oraz wszelkie oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych wymagają dla swojej ważności podpisów trzech członków Zarządu działających łącznie, w tym zawsze Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Inne dokumenty i korespondencje podpisują przewodniczący władz lub ich zastępcy lub sekretarze.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 40
 1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Jedna myśl na temat “STOWARZYSZENIE

Możliwość komentowania jest wyłączona.