Fotoreporter Roku 2021

Regulamin

Informacje ogólne

Art. 1

Organizatorem Konkursu „Fotoreporter Roku 2021” (dalej w Regulaminie jako Konkurs) jest Stowarzyszenie Fotoreporterów z siedzibą w Warszawie, KRS 0000379123 (dalej w Regulaminie jako Organizator)

Art. 2

Celem Konkursu jest wybór wyróżniającego się spośród innych w roku 2021, warsztatowo i artystycznie dojrzałego fotoreportera oraz wskazanie najbardziej wartościowych fotografii informacyjnych, opowiadających o roku 2021. Wyboru tego dokona Jury, powołane przez Organizatora, na podstawie przesłanych przez uczestników Konkursu fotografii i krótkiego opisu rocznej pracy.

Jury wyłoni Fotoreportera Roku 2021 oraz wybierze najlepsze fotografie informacyjne w kategoriach:

 1. Fotografia Informacyjna Roku 2021 – Jurorzy spośród wszystkich nadesłanych zdjęć wybiorą najlepszą fotografię z ważnego tematu informacyjnego w roku 2021
 2. Fotoreportaż – autorska relacja fotoreporterska z wydarzenia lub opowieść fotoreporterska o człowieku, codzienności, zjawisku społecznym
 3. Portret Reporterski (zdjęcia pojedyncze lub seria zdjęć) – fotografia niearanżowana lub wykonana w środowisku naturalnym bohatera.
 4. Jury może też przyznać tytuł wyróżniającym się fotoreporterom w kategoriach tematycznych i wskazać najlepsze zdjęcia w tych kategoriach: I. Wydarzenie II. Polityka III. Kultura i Obyczaje IV. Sport V. Życie codzienne VI. Natura i Cywilizacja

Art. 3

Fotografia informacyjna to fotografia wykonywana przez fotoreporterów zgodnie z zapisami kodeksu etycznego Stowarzyszenia Fotoreporterów ( Kodeks Etyczny) w celu publikacji w prasie lub mediach elektronicznych.

Art. 4

1. Fotoreporterem jest osoba zajmująca się fotografią informacyjną zawodowo, czyli jest zatrudniona w redakcji, bądź w agencji informacyjnej oraz może być wolnym strzelcem robiącym zdjęcia na potrzeby redakcji lub agencji informacyjnej.

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wykaże się posiadaniem legitymacji prasowej ważnej w roku 2021 oraz publikacjami w roku 2021 z 10 różnych tematów lub w 10 różnych tytułach prasowych, prześle prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia i zdjęcia zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Członkowie Stowarzyszenia Fotoreporterów i nominowani oraz laureaci poprzednich edycji Konkursu, mogą nie wysyłać publikacji prasowych.

Zgłoszenie uczestnika

Art. 5

Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1. Wypełnienie formularza zgłoszenia TU. Termin zgłoszeń do 16 lutego 2022 godzina 23:59.
2. Przesłanie zdjęć zgodnie z wytycznymi Regulaminu i PDFów z kopią legitymacji prasowej (można przesłać legitymację z wymazanym nr służbowym), publikacjami w tytule prasowym w roku 2021 na wskazany przez Organizatora adres FTP. Adres FTP zostanie przesłany uczestnikowi po otrzymaniu przez organizatora zgłoszenia. Termin wysłania zdjęć mija 17 lutego 2022 godz. 23:59

Art. 6

Weryfikacji uczestników dokonuje Organizator konkursu. Kontakt z Organizatorem pod adresem email: info@stowarzyszeniefotoreporterow.pl

Zdjęcia

Art.7

Do Konkursu uczestnik może zgłosić od 1 do 36 zdjęć reprezentujących jego fotoreporterski dorobek z roku 2021. Fotografie wykonane w terminie 01.01.2021 godzina 00:00 do 31.12.2021 godzina 23:59. Portfolio może składać się ze zdjęć pojedynczych jak i fotoreportażu lub fotoreportaży. W przypadku fotoreportażu przynajmniej połowa fotografii ma być wykonana w roku 2021.

Art. 8

Zdjęcia uczestnik przesyła na FTP Organizatora oznaczone Godłem, wskazuje czy jest to zdjęcie pojedyncze, czy fotoreportaż, jeśli jest to fotoreportaż zdjęcia powinny być ponumerowane według porządku określonego przez autora:

 1. jeśli uczestnik wysyła zdjęcia pojedyncze to nazwy koduje tak.:
  Godło_P_Kategoria_01.jpg, Godło_P_Kategoria_02.jpg itd.
 2. jeśli Uczestnik wysyła reportaż i zdjęcia pojedyncze to nazwy koduje tak.:
  Godło_FR1_01.jpg, (dla fotoreportażu), zdjęcia pojedyncze jak w pkt. 1.
 3. jeśli uczestnik wysyła więcej niż jeden fotoreportaż to nazwy koduje tak.:
  Godło_FR1_01.jpg (dla pierwszego fotoreportażu) Godło_FR2_01.jpg (dla drugiego fotoreportażu) itd, zdjęcia pojedyncze jak w pkt. 1.

Art.9

Kategorie tematyczne zdjęć należy oznaczyć:

FR – Fotoreportaż

P – Portret (zdjęcie pojedyncze), PP – Portret (seria zdjęć)

W – Wydarzenie

POL – Polityka

KiO – Kultura

S – Sport

ZC – Życie Codzienne

NiC – Natura i Cywilizacja

Art. 10

Wszystkie fotografie będą przyjmowane wyłącznie w wersji cyfrowej. Wymogi techniczne dotyczące nadesłanych zdjęć:
1. dłuższy bok minimum 20 centymetrów,
2. rozdzielczość: 300 dpi,

3. RGB lub grayscale,
4. format: JPG bez kompresji z maksymalną jakością.

Art. 11

Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

Art. 12

Ingerencja graficzna w zdjęcia przesłane na konkurs może polegać jedynie na działaniach polegających na kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, jednakże zabiegi te nie mogą wpływać na merytoryczne cechy utworu.

Art. 13

Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Ich autorzy będą dyskwalifikowani. W razie wątpliwości co do autentyczności fotografii autor ma obowiązek przedstawić Organizatorowi Konkursu i Jury plik źródłowy danego zdjęcia. Jeżeli nie będzie w stanie tego zrobić autor fotografii zostanie zdyskwalifikowany.

Art. 14

Zdyskwalifikowani autorzy na podstawie art. 13 nie będą mogli w przyszłości brać udziału w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Fotoreporterów.

Art. 15

Zgłoszone zdjęcia muszą zawierać opis w języku polskim (IPTC) bez danych osobowych autora. W opisie ma się znaleźć wyłącznie data wykonania, miejsce i informacja co przedstawia.

Jury

Art. 16

Jury Konkursu obraduje w trzech etapach. Organizator określa termin, miejsce i sposób obrad jury. W pierwszym i drugim etapie autorzy zdjęć są zanonimizowani.

Art. 17

W pierwszym etapie Jury ocenia wszystkie nadesłane zdjęcia. Wybiera:

 1. najlepsze fotografie – kierując się zasadą, że w każdej kategorii przechodzą do finału maksymalnie 3 zdjęcia. W uzasadnionych okolicznościach Jury może odstąpić od tej zasady i zakwalifikować więcej zdjęć. Jury może wybrać z fotoreportażu zdjęcie i nominować je jako pojedyncze. Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do finału ani jednego zdjęcia;
 2. najlepsze fotoreportaże. Jury ma prawo ingerować w liczbę zdjęć w fotoreportażu, czyli jeżeli jest to uzasadnione, może nominować do finału reportaż o mniejszej liczbie zdjęć niż zgłoszono;

Art. 18

W drugim etapie Jury wybiera najlepszy fotoreportaż roku 2021 i najlepsze zdjęcia w kategoriach oraz wybiera Fotografie Informacyjną Roku 2021.

Art.19

W trzecim etapie Jury najpierw nominuje trzech kandydatów do tytułu Fotoreportera Roku, a następnie dokonuje wyboru Fotoreportera Roku 2021. Jury może też wybrać fotoreporterów wyróżniających się w kategoriach. Na tym etapie dane osobowe autorów są jawne.

Prawa autorskie

Art.20

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.

Art. 21

Zgłoszenie zdjęć w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi Konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem.

Końcowe

Art. 22

Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane przez organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu i badań ankietowych organizatora Konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich lub usunięcia.

Art. 23

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas gali 11 marca 2022 w Warszawie. Laureaci Konkursu opowiedzą o swojej pracy w roku 2021.