REGULAMIN

Fotoreporter Roku 2019

Informacje ogólne

Art. 1

Organizatorem Konkursu „Fotoreporter Roku 2019” (dalej w Regulaminie jako Konkurs) jest Stowarzyszenie Fotoreporterów z siedzibą w Warszawie, KRS 0000379123 (dalej w Regulaminie jako Organizator)

Art. 2

Celem Konkursu jest wybór wyróżniającego się spośród innych w roku 2019, warsztatowo i artystycznie dojrzałego fotoreportera oraz wskazanie najbardziej wartościowych fotografii informacyjnych, opowiadających o roku 2019. Wyboru tego dokona Jury, powołane przez Organizatora, na podstawie przesłanych przez uczestników Konkursu fotografii i krótkiego opisu rocznej pracy. W drodze Konkursu Jury wyłoni Fotoreportera Roku 2019 oraz wybierze najlepsze fotografie informacyjne w kategoriach:

 

 1. Fotografia Informacyjna Roku 2019 – Jurorzy spośród wszystkich nadesłanych zdjęć wybiorą najlepsza fotografię z ważnego tematu informacyjnego w roku 2019
 2. Fotoreportaż – autorska relacja fotoreporterska z wydarzenia lub opowieść fotoreporterska o człowieku, codzienności, zjawisku społecznym
 3. Portret (zdjęcia pojedyncze lub seria zdjęć) – portrety reporterskie, Organizator dopuszcza portrety studyjne opublikowane w prasie. Do zdjęcia portretowego wykonanego w studiu należy załączyć pdf-a z publikacją

  (Jury może też przyznać tytuł wyróżniającym się fotoreporterom w kategoriach konkursowych.)

 4. Polityka (zdjęcia pojedyncze / portfolio) – wydarzenia / codzienność o tematyce politycznej
 5. Kultura (zdjęcia pojedyncze / portfolio) – wydarzenia / codzienność o tematyce kulturalnej i kulturowej (obyczaje/religia i inne)
 6. Sport (zdjęcia pojedyncze / portfolio) – wydarzenia / codzienność o tematyce sportowej
 7. #fotoraport:Polska (zdjęcia pojedyncze / portfolio) – życie codzienne
 8. Natura i Cywilizacja (zdjęcia pojedyncze / portfolio)

Art. 3

Fotografia informacyjna to fotografia wykonywana przez fotografów dziennikarzy zgodnie z zapisami kodeksu etycznego Stowarzyszenia Fotoreporterów. Kodeks Etyczny

Art. 4

Laureatem Konkursu może zostać osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wykaże się publikacją w tytule prasowym w roku 2019, prześle prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia i zdjęcia zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenie uczestnika

 

Art. 5

Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1. Wypełnienie formularza zgłoszenia. TU Termin zgłoszeń do 25 stycznia 2020 godzina 23:59.
2. Przesłanie zdjęć zgodnie z wytycznymi Regulaminu i PDFa z publikacją w tytule prasowym w roku 2019 na wskazany przez Organizatora adres FTP. Adres FTP zostanie przesłany uczestnikowi po otrzymaniu przez organizatora adresu email. Termin wysłania zdjęć mija 27 stycznia 2019 godz. 23:59

Art. 6

Weryfikacji uczestników dokonuje Organizator konkursu. Kontakt z Organizatorem pod adresem email: info@stowarzyszeniefotoreporterow.pl

Zdjęcia

Art.7

Do Konkursu uczestnik może zgłosić od 1 do 36 zdjęć reprezentujących jego fotoreporterski dorobek z roku 2019. Fotografie wykonane w terminie 01.01.2019 godzina 00:00 do 31.12.2019 godzina 23:59. Portfolio może składać się ze zdjęć pojedynczych jak i fotoreportażu lub fotoreportaży. W przypadku fotoreportażu przynajmniej połowa fotografii ma być wykonana w roku 2019.

Art. 8

Zdjęcia uczestnik przesyła na FTP Organizatora oznaczone Godłem, wskazuje czy jest to zdjęcie pojedyncze, czy fotoreportaż, jeśli jest to fotoreportaż zdjęcia powinny być ponumerowane według porządku określonego przez autora:

 1. jeśli uczestnik wysyła zdjęcia pojedyncze to nazwy koduje tak.:
  Godło_P_Kategoria_01.jpg, Godło_P_Kategoria_02.jpg itd.
 2. jeśli Uczestnik wysyła reportaż i zdjęcia pojedyncze to nazwy koduje tak.:
  Godło_FR1_01.jpg, (dla fotoreportażu), Godło_P_Kategoria_01.jpg (dla zdjęć pojedynczych)
 3. jeśli uczestnik wysyła więcej niż jeden fotoreportaż to nazwy koduje tak.:
  Godło_FR1_01.jpg (dla pierwszego fotoreportażu) Godło_FR2_01.jpg (dla drugiego fotoreportażu) itd, zdjęcia pojedyncze w pkt. 1

Art.9

Kategorie tematyczne zdjęć należy oznaczyć:

FR – Fotoreportaż

P – Portret (zdjęcie pojedyncze), PP – Portret (seria zdjęć)

POL – Polityka

K – Kultura

S – Sport

FP – #Fotoraport:Polska (Życie Codzienne)

NiC – Natura i Cywilizacja

Art. 10

Wszystkie fotografie będą przyjmowane wyłącznie w wersji cyfrowej. Wymogi techniczne dotyczące nadesłanych zdjęć:
1. dłuższy bok minimum 20 centymetrów,
2. rozdzielczość: 300 dpi,

3. RGB lub grayscale,
4. format: JPG bez kompresji z maksymalną jakością.

Art. 11

Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

Art. 12

Ingerencja graficzna w zdjęcia przesłane na konkurs może polegać jedynie na działaniach polegających na kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, jednakże zabiegi te nie mogą wpływać na merytoryczne cechy utworu.

Art. 13

Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Ich autorzy będą dyskwalifikowani. W razie wątpliwości co do autentyczności fotografii autor ma obowiązek przedstawić Organizatorowi Konkursu i Jury plik źródłowy danego zdjęcia. Jeżeli nie będzie w stanie tego zrobić autor fotografii zostanie zdyskwalifikowany.

Art. 14

Zdyskwalifikowani autorzy na podstawie art. 13 nie będą mogli w przyszłości brać udziału w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Fotoreporterów.

Art. 15

Zgłoszone zdjęcia muszą zawierać opis (IPTC) bez danych osobowych autora. W opisie ma się znaleźć wyłącznie data wykonania, miejsce i informacja co przedstawia. Autor, który prześle zdjęcie/zdjęcia ze swoimi danymi osobowymi będzie zdyskwalifikowany. Dotyczy to także danych w EXIF – ach.

Jury

Art. 16

Jury Konkursu obraduje w trzech etapach. Organizator określa termin, miejsce i sposób obrad jury. W pierwszym i drugim etapie autorzy zdjęć są zanonimizowani.

Art. 17

W pierwszym etapie jury ocenia wszystkie nadesłane zdjęcia. Wybiera:

 1. najlepsze fotografie – kierując się zasadą, że w każdej kategorii przechodzą do finału maksymalnie 3 zdjęcia. W uzasadnionych okolicznościach jury może odstąpić od tej zasady i zakwalifikować więcej zdjęć. Jury może wybrać z fotoreportażu zdjęcie i nominować je jako pojedyncze. Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do finału ani jednego zdjęcia;
 2. najlepsze fotoreportaże. Jury ma prawo ingerować w liczbę zdjęć w fotoreportażu, czyli jeżeli jest to uzasadnione, może nominować do finału reportaż o mniejszej liczbie zdjęć niż zgłoszono;

Art. 18

W drugim etapie jury wybiera najlepszy fotoreportaż roku 2019 i najlepsze zdjęcia w kategoriach.

Art.19

W trzecim etapie jury najpierw nominuje trzech kandydatów do tytułu Fotoreportera Roku, a następnie dokonuje wyboru Fotoreportera Roku 2019. Jury może też wybrać fotoreporterów wyróżniających się w kategoriach. Na tym etapie dane osobowe autorów są jawne.

Prawa autorskie

 

Art.20

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.

Art. 21

Zgłoszenie zdjęć w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem.

Końcowe

Art. 22

Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane przez organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach konkursu i badań ankietowych organizatora konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich lub usunięcia.

Art. 23

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas gali 15 lutego 2020 w Warszawie. Laureaci konkursu opowiedzą o swojej pracy w roku 2019.